jueves, 15 de febrero de 2018

L’Ajuntament de l’Escala, el problema de l’ habitatge i les lleis

La Constitució Espanyola diu en el seu article 47Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat” i en fa a l’Administració la responsable d’aconseguir-ho.

L’article 33 de la mateixa CE diu que el dret a la propietat privada ve delimitat per la “funció social” que es faci de la propietat.

El 128 de la CE diu “1. Tota la riquesa del país en les seves diverses formes, i sigui quina sigui la titularitat, resta subordinada a l’interès general.”

El 10 diu “2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya”. Naturalment la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 consagra el dret a l’accés a un habitatge digne.

La resposta a les afirmacions anteriors ja la sabem: “la Constitució ,..... la Constitució, .....els Drets Humans, hi ha tantes coses que no es compleixen.........” però intenteu no pagar una multa de tràfic al poble i veureu que no és fàcil sortir-se’n.

Fem un apropament. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 contempla la obligació dels poders públics de facilitar l’accés dels ciutadans a un habitatge digne ( arts. 26 i 47)

La Llei d’Habitatge de Catalunya de 2007 en vigor actualment, Article 5 Compliment de la funció social.... “2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un edifici d'habitatges en el supòsit que: a) Els propietaris incompleixin el deure de conservació i rehabilitació de l'habitatge...... b) L'habitatge o l'edifici d'habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada.

I per acabar un article de la mateixa llei al que mai tindríem d’arribar: Article 6 Acció públicaTots els ciutadans, en exercici de l'acció pública en matèria d'habitatge, poden exigir davant els òrgans administratius i davant la jurisdicció contenciosa administrativa el compliment de la legislació en matèria d'habitatge i de les disposicions i les mesures establertes pel planejament urbanístic referides a l'habitatge.

Patrimoni d’habitatges de l’Ajuntament de l’Escala:Casa M.E., c/ Roses 27, Casa Ronda Padró 22, Edifici Avinguda Montgó, Apartament 23 Edifici Alex-La Clota, Casa R. c/ Perxel 36. (informació de la web de l’Ajuntament de l’Escala).

Quan anem a l’Ajuntament reclamant la rehabilitació d’aquests habitatges desocupats de manera permanent, per fer lloguer social,  la resposta és  “estan en venda”. La mateixa i exacta resposta que ens donen els Bancs quan els hi demanem un habitatge permanentment desocupat perquè el posin a lloguer.
Esperem que molt aviat aquest problema amb el Govern Municipal s’arreglarà, tenim motius per no desesperar-nos amb la dotzena de famílies amb menors que fan d’“okupes” d’habitatges de bancs. De l’oposició només podem dir que ens han dit bones paraules, però cap tipus de mobilització que és el que fa que los coses es moguin, valgui la redundància

No hay comentarios:

Publicar un comentario