domingo, 31 de julio de 2016

EL DRET A L’HABITATGE A L’ESCALA

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha xifrat en 80.000 els pisos nous per estrenar que resten buits a Catalunya.

A l’Escala 993 habitatges buits el 2011 (segons web de l'ajuntament), ara segurament més degut a la baixada de població. Molts d’aquets habitatges són de grans tenidors (bancs, immobiliàries etc)

Mentrestant tenim dos llançaments programats, un pel 28 setembre (Jutjat 4 de Figueres) i un altre pel 18 de novembre (Jutjat nº 5 de Figueres), un tercer està pendent de fixar la data. Es tracta de tres famílies, dos d’elles amb menors.

Les cinc entitats financeres més grans de l’Estat espa­nyol –Santander, BBVA, Caixabank, Popular i Saba­dell– van tancar l’any 2013 amb un benefici de 7.674 milions. Els llançaments fixats un es del Banc de Sabadell i l’altre d’un lloguer en el que la propietària és una escalenca jubilada vídua. El pendent de data també és del Banc de Sabadell. Hem intentat negociar amb el Banc sense resultats. La veïna ha acudit al Regidor d’Habitatge, sense resultats de moment. Ella fa mesos que no cobra.

L'Ajuntament és propietari de 4 habitatges, com a mínim: Rda. Pedró 22, c/ Perxel 36, c/ Roses 27, apartament Edifici la Clota, Av. Montgò.

Segons l’Observació general número 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides al PIDESC, el contingut del dret a l’habitat­ge comprèn l’accés permanent a recursos naturals i comuns, a aigua potable i a energia per a la cuina, la calefacció i la llum, i el dret a l’aigua i al sanejament són reconeguts per l’Observació general número 15, mentre que l’Observació general número 7 incorpo­ra com a contingut del dret a l’habitatge la protecció contra els desnonaments forçosos i l’obligació dels poders públics de garantir el reallotjament adequat de les persones sense recursos afectades per un des­nonament.

Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es tro­ben emparats també per la Constitució espanyola i per l’Estatut d’autonomia de Catalunya

La Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el vincula a l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació (article 47), imposa també als poders públics el deure de garantir que el dret de pro­pietat no s’exerceixi de manera antisocial (article 33) i subordina tota la riquesa, sigui quina en sigui la titu­laritat, a l’interès general (article 128).

Seguirem informant. Hi ha prou temps per donar solucions.

Enviat a Síndic Greuges Municipal, Regidor d’Habitatge, Regidora de Serveis Socials, Regidor de Governació,  Alcaldia, Cap Oposició, Jutge Degà de Figueres, Radio i TV l’Escala

l'Escala juliol 2016

No hay comentarios:

Publicar un comentario