miércoles, 10 de agosto de 2016

MOCIÓ SOBRE HABITATGE EN EL PLE AJUNTAMENT DE L'ESCALA (04/02/2014)

17.- MOCIONS.

 A) HABITATGES BUITS.

S’informa de la Moció sobre habitatges buits, que la Plataforma d’Afectats per Hipoteques a L’Escala varen entrar al nostre Ajuntament, una proposta o Moció que “ens l’hem feta nostra”.

Ens comprometem a prendre actuacions. 18/2007.(llei)


Ma. Josep Dubè, pel Grup de CIU, vol aclarir d’expropiació forçosa d’habitatges buits; és a dir, que no hi siguin ocupats. Buits i d’entitats financeres.
Anuncia que el seu Grup votara a favor.

Àngel Rodriguez, per ICV, diu que votaran a favor i que fan seva la moció entrada a l’Ajuntament, encara que voldrien fer uns afegitons; a entitats bancàries afegir també les financeres. Proposa que al punt núm. 3, en què no ens hi posem termini, podria estar bé assumir un compromís d’acció per comptar quan abans sigui possible amb la informació de les diferents apartats relacionats.

Estanislau Puig mirar per sobre el redactat de la Moció, accepta l’evidència de parlar també d’entitats financeres propietàries de pisos buits.Explica que s’ha fet feina i que es pot parlar d’un nombre de 29 cases en aquesta situació a L’Escala. Considera que la nostra problemàtica diferent a d’altres poblacions, que poden ser ciutats grans o mitjanes, mentre aquí promocions que s’ha quedat els bancs. Recorda la modificació de l’apartat SEGON, parlant de Bancs i entitats financeres i que amb les modificacions suggerides s’entén que la MOCIÓ queda aprovada.


A) MOCIÓ PRESENTADA A L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA PER TAL DE SANCIONAR ELS BANCS QUE NO COMPLEIXEN LA LLEI 18/2007.

La Declaració Universal dels Drets Humans recull en el seu article número 25 el dret a l’habitatge com un dret fonamental. Durant el 2012 les comarques gironines van patir més de 2.800 (llançaments) desnonaments i durant el primer trimestre del 2013 els jutjats en
van tramitar 526 més. A expenses de saber les xifres definitives de 2013 i sense l’esperança que aquestes hagin millorat, diverses institucions han aplicat o han creat lleis per protegir el dret a
l’habitatge que propugna la Declaració dels Drets Humans. És el cas de la Comunitat Autònoma d’Andalusia amb el desenvolupament de la llei 6/2013 on es preveu l’expropiació forçosa d’habitatges buits en mans d’entitats financeres, o l’Ajuntament de Terrassa, que recentment ha aplicat la Llei 18/2007 de 28 de desembre pel Dret a l’Habitatge Aquesta llei catalana, en el seu subapartat h de l’article 123, considera com a infracció molt greu mantenir la desocupació d’un habitatge, després que l’Administració hagi adoptat les mesures establertes pels apartats de l’1 al 5 de l’article 42 (Actuacions per a evitar la desocupació permanent dels habitatges).

Atès que l’article 42 preveu que l’administració pugui adoptar mesures fiscals, amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada. Aquestes sancions preveuen multes coercitives de 5.000 euros i sancions de
fins a 900.000 euros per a les entitats financeres que disposin d’habitatges i no els posin al mercat en règim de lloguer.


S’ACORDA, per unanimitat: (no hi era present la regidora del PP)

PRIMER.- Que l’Ajuntament de L’Escala en compliment de la Llei 18/2007 de 28 de desembre faci les actuacions pertinents per evitar la desocupació permanent dels habitatges segons l’article 42 apartats 1 a 5 de dita llei, en el cas que no ho estigui fent.

SEGON.- Que l’ajuntament de L’Escala obri expedients i sancioni a les entitats bancàries i financeres propietàries amb pisos buits en les condicions previstes a la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge.

TERCER.- Que l’Ajuntament de L’Escala faci arribar als grups municipals la següent informació:

- Nombre d’habitatges buits del municipi.
- Nombre d’habitatges buits HPO de titularitat de la Generalitat que hi ha al municipi
en règim de lloguer.
- Nombre d’habitatges buits HPO de titularitat de la Generalitat que hi ha al municipi
en règim de compra.
- Nombre d’habitatges buits HPO de titularitat municipal en règim de lloguer.
- Nombre d’habitatges buits HPO de titularitat municipal en règim de compra.
- Nombre d’habitatges buits en mans del SAREB al municipi.
- Nombre d’habitatges buits en mans d’entitats bancàries al municipi.
- Nombre de famílies en situació de desnonament al municipi.
- Relació de demandants d’habitatge, registrats al municipi, provinents de desnonaments
de compra.
- Relació de demandants d’habitatges, registrats al municipi, provinents de desnonaments
de lloguer.
- Nombre de demandats d’habitatge protegit al municipi.
- Nombre d’ajuts per habitatge sol·licitats al municipi durant l’any 2012.
- Nombre d’ajuts per habitatge sol·licitats al municipi durant l’any 2013.
- Nombre d’ajuts econòmics per l’habitatge (lloguer, etc.) que ha concedit
l’Ajuntament durant l’any 2012
- Nombre d’ajuts econòmics per l’habitatge (de lloguer, etc.) que ha concedit l’Ajuntament
durant l’any 2013
- Quantitat econòmica destinada als ajuts per l’habitatge durant l’any 2012, al
municipi.
- Quantitat econòmica destinada als ajuts per l’habitatge durant l’any 2013, al
municipi.
- En cas que hi hagi un servei de mediació, nombre de casos de desnonaments negociats amb les entitats prioritàries amb finalitat de reallotjament i nombre de casos resolts favorablement
- Xifra aproximada d’habitatges que han d’estar disponibles per atendre la demanda actual al municipi

Els subratllats i cursiva son obra del transcriptor. Els paràgrafs en vermell  son aclariments que no consten en el text publicat  del Ple.

l'Escala agost, 2016


No hay comentarios:

Publicar un comentario