domingo, 5 de febrero de 2017

Compleix l’Ajuntament de l’Escala les lleis sobre habitatge ?

Lleis
Constitución Española
Derecho a la propiedad:
Articulo 33.                                                                                            .....
2.La función social de estos derechos delimitara su contenido.
3. Nadie podrà ser privado de sus bienes y derechos sinó por causa justificada de utilidad pública o interès social.......
Función pública de la riqueza:
Article 128.
1.    Toda la riqueza del país en sus distintes formas y sea cual fuera su titularidad està subordinada al interès general
........
Llei 18/2007 del dret a l’habitatge
Article 3. Definicions                                                                  .......
d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada......
Article 5. Compliment de la funció social
......
2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge o un edifici d’habitatges en el supòsit que:
.....
b) L’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada
3. Per garantir el compliment de la funció social de la propietat d’un habitatge o un edifici d’habitatges, les administracions competents en matèria d’habitatge han d’arbitrar les vies positives de foment i concertació a que fa referència el títol III, i poden establir també altres mesures, incloses les de caràcter fiscal, que propiciïn el compliment de la dita funció social i en penalitzin l’incompliment
4. El departament competent en matèria d’habitatge i les administracions locals han d’actuar coordinadament en la delimitació i la declaració dels àmbits o les situacions aïllades en que es produeixi incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge, i en la determinació i l’execució de les mesures legalment establertes que calguin adoptar...
Article 6. Acció pública.
Tots els ciutadans, en exercici de l’acció pública en matèria d’habitatge, poden exigir davant els òrgans administratius i davant la jurisdicció contenciosa administrativa el compliment de la legislació en matèria d’habitatge ........

Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en el àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
........
Article 5. Mesures per a evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca d’habitatge
.............
6. Les administracions públiques han de garantir en qualsevol cas el reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual, per a poder fer efectiu el desnonament. El mecanisme de garantiment del reallotjament l'ha d'acordar la Generalitat amb l’Administració local per als casos que les meses de valoració que regula la secció IV del Decret 75/2014, del 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, tramitin com a emergències econòmiques i socials.

Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

Article 2. Principis

Les polítiques públiques que es promoguin en compliment d'aquesta llei estan sotmeses als principis següents:
a) El compliment de la funció social de la propietat en la satisfacció del dret fonamental a disposar d'un habitatge digne i adequat en el cas de les persones en situació vulnerable
d) La planificació i programació de les polítiques públiques d'habitatge i allotjament dotacional, des de la consideració que l'habitatge de lloguer és un instrument fonamental per a donar resposta al manament constitucional representat en el dret a un habitatge, amb la dotació econòmica corresponent.

Article 3. Fórmules d'actuació

1.    Les administracions públiques de Catalunya, en protecció de les persones que es troben en situació d'exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s'hi, al marge d'altres fórmules establertes per la resta de l'ordenament jurídic que siguin compatibles, poden adoptar les fórmules d'actuació següents:
..........
b) L'expropiació temporal d'habitatges buits.
............
f) La dotació d'ajuts econòmics per al reallotjament.
g) La dotació dels ajuts necessaris per a garantir a les famílies en situació de vulnerabilitat l'accés a un habitatge com a suport bàsic.
e) Risc d'exclusió residencial: la situació econòmica personal a què fan referència els apartats 10 i 11 de l'article 5 de la Llei 24/2015.
j) Situació d'ocupació sense títol habilitant: la situació en què es troben les persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial, a què fa referència la lletra e, i que ocupen, de manera continuada i sense títol, un habitatge que constitueix llur habitatge habitual.

Article 15. Expropiació temporal d'habitatges buits per causa d'interès social
Article 16. Obligació de reallotjament en determinats supòsits de persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial
1. S'estableix un sistema transitori i excepcional per a reallotjar les persones o unitats familiars ocupants de determinats habitatges si es troben en risc d'exclusió residencial i poden perdre l'habitatge habitual, sempre
que no tinguin cap possibilitat d'accedir a l'ús legítim d'un altre habitatge.
c) L'habitatge alternatiu ha d'estar situat al mateix terme municipal, llevat que es disposi d'un informe dels serveis socials municipals que acrediti que el trasllat a un altre terme municipal no ha d'afectar negativament la
situació de risc d'exclusió residencial de la unitat familiar

Disposicions addicionals
Tercera. Convenis de la Generalitat i la resta d'administracions públiques catalanes
1. La Generalitat i la resta d'administracions públiques catalanes, dins llurs competències, han de subscriure convenis de col·laboració amb les persones jurídiques titulars d'habitatges inscrits en el Registre d'habitatges
buits i habitatges ocupats sense títol habilitant.
Annex. Municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada:
                                                                              .........
66. Escala, l'  
                                                                                     .........
Reflexions

La Constitución Española deixa clar que la propietat i la riquesa sempre estan a disposició de les necessitats socials si el seu us no és el correcte. Això pot estranyar a molts joves que no recorden que entre els pares de la Constitució hi havia Jordi Solé Tura (del PSUC), Miguel Herrero de Miñón (UCD) i Gregorio Peces Barba (PSOE).

L’Ajuntament de l’Escala té 5 habitatges permanentment desocupats, que podeu trobar en el següent enllaç de la web del propi Ajuntament.


Sobre aquest tema consulteu mes amunt l’article 5 de la llei 18/2007. Hem d’acudir i utilitzar lo recomanat en el article 6 de la mateixa llei ?

En els dos llançaments ocorreguts a l’Escala des de que existeix la PAH, aquesta associació ciutadana s’ha posat al costat dels propietaris del habitatge, ja que eren particulars jubilats, es tractava de lloguers que complementaven les seves pensions.
En el primer cas la PAH va tenir que fer pressió al Ajuntament el mateix dia del llançament (traslladar tots els estris del habitatge desocupat dintre l’Ajuntament, etc.) i aconseguir un reallotjament a un Hostal per una família (parella i dos fills, un de menor). En aquest cas les persones desallotjades es varen posar contra la PAH i varen deixar d’estar en contacte amb nosaltres. Al cap d’uns dies l’Ajuntament va deixar de pagar l’Hostal i varen quedar al carrer. Tot i la mala relació amb la PAH, els vàrem informar d’una casa d’un fons d’inversió a on podien tenir sostre. Allà continuen.
En el segon cas l’Ajuntament ja amb anterioritat al llançament va llogar dos habitacions al mateix Hostal, una per la mare i una altre pels dos fills (un de menor). Allà continuen. Un Hostal no es mai la solució optima per acollir una família. I es més car que el lloguer d’un pis o la cessió temporal d’un dels habitatges del Ajuntament (veure article 5.6 de la llei 24/2015).

A l’Escala hi ha 993 habitatges buits permanentment, consultar:


No s’ha multat, ni expropiat l’ús temporal de cap habitatge dels bancs que tenen gran part dels habitatges buits permanentment.

Es compleix l’article 3.b de la llei 4/2016 ? I els articles 15 i 16 de la mateixa llei ?

Responeu vosaltres mateixos.


Febrer 2017

1 comentario: